Ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

54. Όταν διαπράττεται αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή βοήθεια ή αμέλεια μέλους του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι επίσης ένοχο του αδικήματος που έχει διαπραχθεί από το νομικό πρόσωπο.