Επίταξη οχημάτων προς κατάσβεση πυρκαγιών

48.-(1) Σε περίπτωση έκρηξης δασικής πυρκαγιάς ο Διευθυντής ή οποιοσδήποτε δασικός λειτουργός ή μέλος της αστυνομίας, δύναται να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει υπό την ευθύνη του οποιοδήποτε αυτοκίνητο, γεωργικό ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα να βοηθήσει με το εν λόγω αυτοκίνητο, γεωργικό ελκυστήρα, εκσκαφέα ή άλλο μηχανοκίνητο όχημα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

(2) Όλα τα πρόσωπα τα οποία, σε ανταπόκριση της απαίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), διαθέσουν όχημα εισπράττουν αγοραίο ενοίκιο για τη χρήση του.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο χωρίς επαρκή δικαιολογία, το βάρος αποδείξεως της οποίας φέρει το εν λόγω πρόσωπο, δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).