Καταστολή πυρκαγιών

49.-(1) Σε περίπτωση έκρηξης δασικής πυρκαγιάς, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή δύναται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία ή κτίριο με σκοπό να προμηθευτεί νερό για την καταστολή της πυρκαγιάς, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της ιδιωτικής περιουσίας.

(2) Οποιαδήποτε ποσότητα νερού προμηθεύτηκε ο Διευθυντής δυνάμει του εδαφίου (1) αποκτάται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση όταν το νερό διατίθεται από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας ή αρχή τοπικής διοίκησης:

Νοείται ότι, όταν το νερό αποκτάται από καταναλωτή, ο Διευθυντής καταβάλλει σε αυτόν την αξία του νερού που καταναλώθηκε.