Καταστολή πυρκαγιών εντός ιδιωτικών περιουσιών

47. Ο Διευθυντής δύναται, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία κρατικού δάσους, χωρίς προηγουμένως να απευθυνθεί στον ιδιοκτήτη, να καταστείλει πυρκαγιά σε ιδιωτική περιουσία που θέτει σε κίνδυνο κρατικό δάσος και σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες της ιδιωτικής περιουσίας το συντομότερο δυνατό και εάν η πυρκαγιά οφείλεται σε αμέλεια του ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε υπηρέτη ή αντιπροσώπου του, ολόκληρο ή μέρος του ποσού που δαπανήθηκε για την καταστολή της πυρκαγιάς θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες꞉

Νοείται ότι, όταν η πυρκαγιά απειλεί κτίρια ή άλλα υποστατικά που βρίσκονται εντός ιδιωτικής περιουσίας, ο Διευθυντής ειδοποιεί άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.