Αδικήματα που σχετίζονται με την κατοχή δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα

34. Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει δασικό προϊόν που έχει εκριζωθεί, υλοτομηθεί, αποκοπεί, ληφθεί, εξαxθεί, συλλεγεί ή απομακρυνθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.