Αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση δασικού προϊόντος που λήφθηκε παράνομα

35. Οποιοδήποτε πρόσωπο πωλεί ή εξάγει σε άλλη χώρα οποιοδήποτε δασικό προϊόν που έχει εκριζωθεί, υλοτομηθεί, αποκοπεί, ληφθεί, εξαxθεί, συλλεγεί ή απομακρυνθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.