Αδικήματα σε σχέση με παράνομη υλοτομία, αποκοπή ή πρόκληση ζημιάς σε δασικό προϊόν και παράνομη μεταφορά στρογγύλης ξυλείας

33.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ενεργεί εντός του κρατικού δάσους, χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και -

(α) εκριζώνει, υλοτομεί, αποκόπτει, χαράσσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή ξυλεία∙

(β) συλλέγει, εκριζώνει, κόβει οποιοδήποτε είδος της χλωρίδας ή καταστρέφει ή υποβαθμίζει το βιότοπό του∙

(γ) εξάγει ή συλλέγει ή απομακρύνει οποιοδήποτε δασικό προϊόν άλλο από τα αναφερθέντα στις παραγράφους (α) και (β):

Νοείται ότι, εκτός των περιοχών που κηρύσσονται ως φυσικό απόθεμα, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για σκοπούς ανεύρεσης ή και συλλογής μανιταριών, νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιείται τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο για μετακίνηση ή ανασκάλισμα του φυλλοτάπητα ή και του χούμου που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους αλλά ούτε και καταστρέφονται άλλα είδη της χλωρίδας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Διευθυντής, με έγκριση του Υπουργού, δύναται, για σκοπούς προστασίας της βιοποικιλότητας ή και του οικοσυστήματος, να απαγορεύσει εντελώς ή και να ρυθμίσει τη συλλογή των μανιταριών σε καθορισμένες περιοχές∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, παρενοχλεί, συλλαμβάνει, θανατώνει οποιοδήποτε είδος της πανίδας ή υποβαθμίζει το βιότοπό του ή καταστρέφει τις φωλιές ή τα αυγά του∙

(ε) τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, απελευθερώνει σκοπίμως ή αμελώς σε κρατικό δάσος ξενικά είδη της χλωρίδας ή της πανίδας∙

(στ) εμβολιάζει ή περιποιείται οποιοδήποτε δέντρο ή θάμνο∙

(ζ) μεταφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα ή οποιαδήποτε στρογγύλη ξυλεία που λήφθηκε από κρατικό δάσος∙

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και-

(α) εκριζώνει, υλοτομεί, αποκόπτει την κορυφή, χαράσσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο ή στρογγύλη ξυλεία-

(i) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.),

(ii) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

(iii) των ειδών που περιλαμβάνονται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα,

(iv) των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) και των δέντρων που ανήκουν στο είδος Φοινικιά (Phoenix dactylifera L, Washingtonia filifera) όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.)·

(β) αποκόπτει κλάδο του οποίου η έμφλοια διάμετρος στη βάση είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε εκατοστόμετρων (15 εκ.) και φύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) πάνω από το έδαφος σε δέντρο ή θάμνο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, με έμφλοια διάμετρο κορμού, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.):

Νοείται ότι, για την αποκοπή κλάδου ή της κορυφής δέντρου Ελιάς (Olea europaea), Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua), Ευκαλύπτου (Eucalyptus spp. - όλα τα είδη), Μουριάς (Morus spp. - όλα τα είδη) και Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia) όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου, δεν απαιτείται άδεια:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις της παραγράφου (β), εξαιρούνται οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των δήμων, που αφορούν στο κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών·

(γ) διανοίγει αυλάκι βάθους μεγαλύτερου των τριάντα εκατοστόμετρων (30 εκ.), σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα εκατοστόμετρα (150 εκ.) από την περιφέρεια του κορμού, σε δέντρα ή θάμνους που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους, σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος, είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.)∙

(δ) μεταφέρει χριστουγεννιάτικα δέντρα ή οποιαδήποτε στρογγύλη ξυλεία,

σε ή από γη που βρίσκεται εκτός κρατικού δάσους, χωρίς άδεια που εκδόθηκε από το Διευθυντή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.