Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρεί, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει ή να διαθέτει γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε κρατικά δάση

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούνται από το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με τους όρους, περιορισμούς και κριτήρια που καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να παραχωρεί, να ανταλλάσσει και να εκμισθώνει ή να διαθέτει οποιαδήποτε γη, δέντρα ή άλλη ακίνητη περιουσία σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος:

Νοείται ότι, δεν είναι δυνατή η κατοχή ή η κτήση οποιουδήποτε τίτλου επί κρατικού δάσους, εκτός εάν έγινε με παραχώρηση ή ανταλλαγή ή διάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλονται κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Δημόσιων Ενισχύσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε οποιαδήποτε παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση οποιασδήποτε γης, δέντρων ή άλλης ακίνητης περιουσίας σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος.