Κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων

15. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους ως -

(α) φυσικό απόθεμα, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί τη φυσικότητά του, δεν έχει υποστεί σημαντική ή μόνιμη διατάραξη από ανθρώπινη παρέμβαση και-

(i) περιέχει ένα (1) ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά ή σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, φυτοκοινωνίες, ζωοκοινότητες ή άλλα φυσικά στοιχεία, και

(ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, παρακολούθησης και ως σημείο επιστημονικής αναφοράς, και

(iii) η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα περιορίζεται στο ελάχιστο ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη λειτουργία των φυσικών διαδικασιών˙

(β) εθνικό δασικό πάρκο, όταν το δάσος, το οποίο διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη φυσικότητά του-

(i) περιέχει σημαντικά στοιχεία βιοποικιλότητας ή γενετικούς πόρους ή τοπία ή και γεωμορφώματα, και

(ii) τυγχάνει διαχείρισης για σκοπούς προστασίας και διατήρησης των οικολογικών διαδικασιών και των αξιόλογων φυσικών στοιχείων που περιέχει, και

(iii) παρέχει τη δυνατότητα για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές ή αναψυχικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές∙

(γ) προστατευτικό δάσος, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του και/ή των εδαφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών του και/ή των κλίσεων του εδάφους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προστασία των υδάτινων πόρων ή του εδάφους ή των περιουσιών και των ανθρώπινων οικισμών που βρίσκονται σε χαμηλότερα από αυτό υψόμετρα,

(δ) δασικό πάρκο, όταν το δάσος, λόγω της θέσης του σε σχέση με αστικά κέντρα, αποκτά εξέχουσα σημασία για λόγους υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αισθητικής και αναψυχής.