Κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων

16. Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιαδήποτε περιοχή κρατικού δάσους σε -

(α) δασικό μνημείο, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά, πολιτιστικά ή γεωμορφολογικά στοιχεία εξαιρετικής ή μοναδικής αξίας, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα ή της εξαιρετικής αισθητικής και/ή των πολιτιστικών τους στοιχείων,

(β) φυσικό μικρο-απόθεμα, όταν η περιοχή περιέχει ένα (1) ή περισσότερα σπάνια είδη χλωρίδας ή πανίδας ή άλλο στοιχείο της φύσης που παρουσιάζει εθνικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο ενδιαφέρον.