Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύσσει μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται προς το δημόσιο συμφέρον και αφού λάβει υπόψη του τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και ως ουσιώδεις τις απόψεις του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύσσει οποιοδήποτε μέρος κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, ο οποίος θα υπόκειται στις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Δημόσιων Οδών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.