Ετοιμασία και υιοθέτηση δασικών διαχειριστικών σχεδίων

18.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή δασικών διαχειριστικών σχεδίων για -

(α) κάθε φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος και δασικό πάρκο, και

(β) όλα τα άλλα κρατικά δάση.

(2) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται, κατά την κρίση του Διευθυντή, να καλύπτει ένα (1) ή περισσότερα κρατικά δάση ή περιοχές.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), τα δασικά διαχειριστικά σχέδια τίθενται σε εφαρμογή από τον Υπουργό με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο το οποίο -

(α) αφορά φυσικό απόθεμα, εθνικό δασικό πάρκο, προστατευτικό δάσος ή δασικό πάρκο∙ ή

(β) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης επηρεαζόμενων προσώπων∙ ή

(γ) επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά∙ ή

(δ) καλύπτει έκταση πέραν των εκατόν (100) εκταρίων,

διαμορφώνεται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, για σκοπούς υιοθέτησης των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, ο Διευθυντής -

(α) αποστέλλει αντίγραφο του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα ή υπηρεσίες και ζητά τις απόψεις τους, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα·

(β) διοργανώνει τουλάχιστον μία (1) δημόσια παρουσίαση του προσχεδίου του δασικού διαχειριστικού σχεδίου, στην οποία καλούνται να συμμετέχουν οι επηρεαζόμενες αρχές τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

(6) Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια αναθεωρούνται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.