Περιεχόμενο διαχειριστικών σχεδίων

19.-(1) Κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί με χαρτογράφηση, απογραφή και άλλα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αφορούν τους δασικούς πόρους και είναι συμβατό με το περιεχόμενο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος:

Νοείται ότι, κατά το στάδιο της ετοιμασίας κάθε δασικού διαχειριστικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των αρμόδιων τμημάτων, υπηρεσιών, αρχών τοπικής διοίκησης και αγροτικών οργανώσεων.

(2) Σε κάθε δασικό διαχειριστικό σχέδιο -

(α) περιγράφονται και αξιολογούνται όλα τα στοιχεία της περιοχής∙

(β) καθορίζονται οι σκοποί και στόχοι διαχείρισης της περιοχής∙

(γ) προτείνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη των σκοπών και στόχων διαχείρισης, καλύπτοντας όλες τις δασικές λειτουργίες και χρήσεις, περιλαμβανομένης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της προστασίας της φύσης, της βιοποικιλότητας και σπάνιων ή σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την αναψυχή, τον τουρισμό, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη βελτίωση του τοπίου, την προστασία του εδάφους και των υδάτων, την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, βλαπτικούς οργανισμούς και άλλους παράγοντες υποβάθμισης, τη δάσωση, την αναδάσωση, τους δασοκομικούς χειρισμούς, την παραγωγή ξυλείας, θηράματος και άλλων προϊόντων∙ και

(δ) λαμβάνονται υπόψη σχέδια ανάπτυξης που εκπονούνται δυνάμει του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή και άλλα σχέδια που καταρτίζονται δυνάμει άλλου Νόμου.