Εξουσία του Διευθυντή για διαχείριση και ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές «Φύση 2000»

20.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Αλιείας Νόμου, καθώς και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο Διευθυντής έχει την εξουσία διαχείρισης των κρατικών δασών που βρίσκονται μέσα στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο «Φύση 2000».

(2) Σε περίπτωση που κρατικό δάσος αποτελεί μέρος περιοχής που έχει καθορισθεί ή προτείνεται να καθοριστεί ως περιοχή «Φύση 2000», εφαρμόζονται οι ακόλουθες πρόνοιες σε σχέση με τα δασικά διαχειριστικά σχέδια:

(α) Για τα κρατικά δάση ή μέρος αυτών, για τα οποία έχει ετοιμασθεί και υιοθετηθεί διαχειριστικό σχέδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι διαχειριστικές κατευθύνσεις και άλλα προτεινόμενα μέτρα που περιέχονται σε αυτό ενσωματώνονται στο δασικό διαχειριστικό σχέδιο του επηρεαζόμενου κρατικού δάσους∙

(β) για τα κρατικά δάση για τα οποία δεν υπάρχει διαχειριστικό σχέδιο σε ισχύ, το δασικό διαχειριστικό σχέδιο που ετοιμάζεται σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, επιπρόσθετα από όσα περιέχονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19, περιέχει πρόνοιες που ικανοποιούν τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται꞉

Νοείται ότι, τα δασικά διαχειριστικά σχέδια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18, υποβάλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή που εγκαθιδρύθηκε με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.