Διαδικασία διαβούλευσης

21.-(1) Πριν από-

(α) την υιοθέτηση ή την αναθεώρηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος·

(β) την κήρυξη κρατικών δασών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10·

(γ) την κήρυξη οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους ή δασικού πάρκου·

(δ) την κήρυξη κοινοτικού δάσους,

ο Διευθυντής εκδίδει σχετική γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τουλάχιστον δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη πηγή πληροφόρησης κρίνει απαραίτητο.

(2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιέχει-

(α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), το προσχέδιο της Εθνικής Δασικής Πολιτικής ή/και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τους·

(β) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1), περιγραφή της επηρεαζόμενης γης περιλαμβανομένης της έκτασης και των συνόρων της και αναφορά στους σκοπούς που επιδιώκονται με την κήρυξη∙

και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν γραπτά σχόλια μέσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Πέραν της δημοσίευσης της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής -

(α) αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε όλα τα ενδιαφερόμενα κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες και αρχές τοπικής διοίκησης για τις απόψεις τους·

(β) αποστέλλει ένα (1) αντίγραφο του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης στα μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος και συγκαλεί συνεδρία του Σώματος σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών·

(γ) διοργανώνει τουλάχιστον μια (1) δημόσια συνάντηση προς συζήτηση του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης σε περίοδο όχι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(δ) μεριμνά ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα στους δασικούς σταθμούς και στα γραφεία του Τμήματος Δασών, προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, αντίγραφα του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος ή των τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης.

(4) Ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια που υποβάλλονται, σε οποιαδήποτε μορφή και από οποιαδήποτε πηγή, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο και τα κοινοποιεί στο Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα.

(5) Ο Διευθυντής δύναται να προβαίνει σε αλλαγές του προσχεδίου της Εθνικής Δασικής Πολιτικής, του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, του Δασικού Διαχειριστικού Σχεδίου ή των προτεινόμενων τροποποιήσεών τους ή της προτεινόμενης κήρυξης όπως κρίνει σκόπιμο, αφού λάβει υπόψη του τα σχόλια που αναφέρονται στο εδάφιο (4) και οποιαδήποτε περαιτέρω σχόλια έλαβε από το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα και υποβάλλει στη συνέχεια την πρότασή του στον Υπουργό.

(6) Ο Υπουργός δύναται, αφού αξιολογήσει την πρόταση του Διευθυντή, να την τροποποιήσει όπως κρίνει σκόπιμο και στην περίπτωση των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων να τα υιοθετήσει ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, υποβάλλει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.