Εξουσία του Διευθυντή να εκδίδει άδειες που αφορούν τα κρατικά δάση

22.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει άδειες που αφορούν κρατικά δάση για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Κανένα δικαίωμα δεν ασκείται ή αποκτάται μέσα ή πάνω σε οποιοδήποτε κρατικό δάσος, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει εκδοθεί άδεια από τον Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ο Διευθυντής κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.

(3) Καθ’ όσον αφορά τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) -

(α) ο Διευθυντής έχει διακριτική εξουσία έκδοσης ή άρνησης έκδοσης των αδειών·

(β) οι άδειες δύνανται να εκδοθούν από τον Διευθυντή ονομαστικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε ομάδα ή ένωση προσώπων.