Άδεια υλοτομίας, μεταφοράς και εκτέλεσης άλλων εργασιών

23.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εκρίζωση, η υλοτομία και η αποκοπή της κορυφής του κορμού οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου που φύεται σε γη έξω από τα κρατικά δάση -

(α) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.),

(β) των ειδών που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι, όταν η έμφλοια διάμετρός του σε ύψος εκατόν τριάντα (130) εκατοστόμετρα πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

(γ) των ειδών που περιλαμβάνονται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα,

(δ) των δέντρων που ανήκουν στο είδος Ελιά (Οlea europaea), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) και των δέντρων που ανήκουν στο είδος Φοινικιά (Phoenix dactylifera L, Washingtonia filifera), όταν η έμφλοια διάμετρος του κορμού τους σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρων (130 εκ.) πάνω από το έδαφος είναι μεγαλύτερη από σαράντα εκατοστόμετρα (40 εκ.),

επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Στις περιπτώσεις των δέντρων ή θάμνων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), με έμφλοια διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από πενήντα εκατοστόμετρα (50 εκ.) σε ύψος εκατόν τριάντα εκατοστόμετρα (130 εκ.) πάνω από το έδαφος-

(α) η αποκοπή κλάδου, ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των δύο μέτρων (2 μ.) από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του μεγαλύτερη από δεκαπέντε εκατοστόμετρα (15 εκ.):

Νοείται ότι, από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα είδη της Ελιάς (Olea europaea), της Χαρουπιάς (Ceratonia siliqua), της Ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia), οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp. - όλα τα είδη) και οι Μουριές (Morus spp. - όλα τα είδη) όταν αποδεδειγμένα το κλάδεμα ή η αποκοπή της κορυφής του κορμού τους γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, εξαιρούνται οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων και των δήμων, που αφορούν το κλάδεμα δέντρων, τα οποία αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών καλύπτοντας φώτα τροχαίας, οδικές πινακίδες ή διαβάσεις πεζών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση οχημάτων και πεζών,

(β) η διάνοιξη αυλακιού βάθους μεγαλύτερου των τριάντα εκατοστόμετρων (30 εκ.) σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα εκατοστόμετρων (150 εκ.) από την περιφέρεια του κορμού,

επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να θέσει όρους για τον τρόπο και το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος εδαφίου.

(3) Η μεταφορά στρογγύλης ξυλείας από οποιοδήποτε δέντρο ή θάμνο που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2), καθώς και χριστουγεννιάτικων δέντρων, επιτρέπεται μόνο ύστερα από έκδοση σχετικής άδειας από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(4) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να προσθέτει στο Παράρτημα Ι οποιοδήποτε δασικό ή καλλωπιστικό είδος δέντρου ή θάμνου κρίνει σκόπιμο.