Χορήγηση άδειας σε κρατικό δάσος σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη μεταλλείου ή λατομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται καθώς και οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μέσα ή πάνω σε κρατικό δάσος, χορηγείται μόνο αφού ληφθούν υπόψη ως ουσιώδης παράγοντας για τη λήψη απόφασης οι απόψεις του Διευθυντή.