Ιεραρχική προσφυγή

25.-(1) Σε περίπτωση που αίτηση για την έκδοση άδειας η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών απορριφθεί ή οι όροι που επιβλήθηκαν σε εκδοθείσα άδεια κρίνονται υπερβολικά αυστηροί, ο αιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης του Διευθυντή, ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό κατά της εν λόγω απόφασης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε ιεραρχική προσφυγή ύστερα από διερεύνηση της υπόθεσης και υποβολή σχετικής έκθεσης από αρμόδιο λειτουργό.

(3) Ο Υπουργός εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του, με την οποία επικυρώνει ή ακυρώνει την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής.