Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από τη Δημοκρατία

13. Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο ότι-

(α) για την καλύτερη προστασία και διαχείριση οποιουδήποτε κρατικού δάσους, ή

(β) για την προστασία ειδών της δασικής χλωρίδας ή δασικών οικοσυστημάτων εξαιρετικής σημασίας ή σπανιότητας που φύονται σε οποιαδήποτε γη στη Δημοκρατία,

πρέπει να αποκτηθεί οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία από τη Δημοκρατία, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει στην απόκτησή της είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη ή αναγκαστικά για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.