Διαχείριση κρατικών δασών

12. Όλα τα κρατικά δάση είναι περιουσία της Δημοκρατίας και διαχειρίζονται πάνω σε αειφορική βάση και για πολλαπλούς δασικούς σκοπούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα Νόμο ή και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.