Επιτροπή Επέκτασης των Δασών

11.-(1) Για σκοπούς διατύπωσης προτάσεων για την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος, καθιδρύεται Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, η οποία είναι εξαμελής και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του∙ και

(στ) τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του.

(2) Κατά τη διατύπωση προτάσεων σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών υποχρεούται να λαμβάνει εκ των προτέρων τη γνωμοδότηση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος.

(3) Η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας της.