Κήρυξη κρατικών δασών

10.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να κηρύξει ως κρατικό δάσος, οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για να κηρυχθεί οποιαδήποτε ιδιωτική περιουσία ως κρατικό δάσος, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13.

(2) Οποιαδήποτε κήρυξη δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης των επηρεαζόμενων προσώπων, ή

(β) επηρεάζει σημαντικά τη βιοποικιλότητα και/ή το φυσικό περιβάλλον γενικά, ή

(γ) καλύπτει περιοχές μεγαλύτερες από εκατόν (100) εκτάρια,

πραγματοποιείται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.