Υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος

9.-(1) Η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα υιοθετούνται με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

(2) Η Εθνική Δασική Πολιτική αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

(3) Το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα αναθεωρείται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Υπουργικό Συμβούλιο και εν πάσει περιπτώσει πριν την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου των δέκα (10) ετών από την τελευταία αναθεώρηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.