Εθνική Δασική Πολιτική και Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα

8.-(1) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής σχετικά με τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής μεριμνά για την ετοιμασία, υιοθέτηση και εφαρμογή του Εθνικού Δασικού Προγράμματος το οποίο αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής.