Λειτουργία του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος

7.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα συγκαλείται οποτεδήποτε ο πρόεδρος ή τέσσερα (4) από τα μέλη του το ζητήσουν και τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε έξι (6) μήνες ή όποτε η Επιτροπή Επέκτασης των Δασών ζητήσει γνωμοδότηση αναφορικά με την κήρυξη ακίνητης ιδιοκτησίας που ανήκει στη Δημοκρατία ως κρατικό δάσος.

(2) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και αποστέλλει ειδοποίηση στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρία, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες ο χρόνος της ειδοποίησης δύναται να μειωθεί στις τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρία.

(3) Ο πρόεδρος και έξι (6) μέλη του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος αποτελούν απαρτία.

(4) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(5) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα δύναται με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του.

(6) Ο πρόεδρος του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος διορίζει δασικό λειτουργό ως γραμματέα, ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων.