Σύνθεση του Δασικού Συμβουλευτικού Σώματος

6.-(1) Το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Διευθυντή ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Προϊστάμενο του Ταμείου Θήρας ή εκπρόσωπό του·

(στ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου·

(ζ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου·

(η) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων·

(θ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Δασοπόνων Αποφοίτων Δασικού Κολεγίου Κύπρου·

(ι) ένα (1) μέλος που διορίζεται από τον Υπουργό για περίοδο πέντε (5) ετών, το οποίο έχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη δασοπονία·

(ια) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου·

(ιβ) έναν (1) υπάλληλο του Τμήματος Δασών, ως εκπρόσωπο των εργαζομένων σε αυτό, που υποδεικνύεται από τον Κλάδο Δασικών Υπαλλήλων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.∙

(ιγ) μέλη ισάριθμα με τις εκάστοτε εγγεγραμμένες αγροτικές οργανώσεις, κάθε μία (1) από τις οποίες υποδεικνύει ένα τέτοιο μέλος· και

(ιδ) ένα (1) μέλος που ανήκει σε εξειδικευμένο σωματείο ή σύνδεσμο, το οποίο επιλέγεται από τον Διευθυντή για περίοδο δύο (2) ετών.

(2) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος το οποίο επηρεάζει άλλο τμήμα, υπηρεσία, φορέα ή αρχή τοπικής διοίκησης, το Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, καλεί έναν (1) εκπρόσωπο αυτού του τμήματος, υπηρεσίας, φορέα ή αρχής τοπικής διοίκησης για να εκφράσει τις απόψεις του:

Νοείται ότι, ο εκπρόσωπος αυτός δεν έχει δικαίωμα ψήφου.