Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα

5. Καθιδρύεται Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα, το οποίο συμβουλεύει το Υπουργικό Συμβούλιο και/ή τον Υπουργό και/ή τον Διευθυντή και/ή την Επιτροπή Επέκτασης των Δασών, αναλόγως της περίπτωσης, σε δασικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν -

(α) την κήρυξη κρατικών δασών˙

(β) την κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών και δασικών πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15·

(γ) την κήρυξη δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16·

(δ) την κήρυξη κοινοτικών δασών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26˙

(ε) την κήρυξη μέρους κρατικού δάσους σε δημόσιο δρόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17·

(στ) την υιοθέτηση και τροποποίηση της Εθνικής Δασικής Πολιτικής και του Εθνικού Δασικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ∙ και

(ζ) οποιωνδήποτε άλλων θεμάτων, τα οποία δύναται να παραπεμφθούν στο εν λόγω Σώμα από τον Υπουργό ή τον Διευθυντή ή να εγερθούν από το ίδιο το Σώμα αυτεπάγγελτα.