Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή

4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και -

(α) διασφαλίζει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας·

(β) προάγει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των ιδιωτικών δασών στη Δημοκρατία·

(γ) διασφαλίζει ότι η Εθνική Δασική Πολιτική και το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται·

(δ) ετοιμάζει δασικά διαχειριστικά σχέδια και εφαρμόζει αυτά που έχουν υιοθετηθεί·

(ε) προτείνει την κήρυξη κρατικών δασών, φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών, δασικών πάρκων, δασικών μνημείων, φυσικών μικρο-αποθεμάτων και κοινοτικών δασών όπου κρίνει απαραίτητο·

(στ) εκδίδει άδειες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ζ) διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου σε σχέση με τα δάση και τη δασοπονία·

(η) φροντίζει για την άρση των συνεπειών των αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 42·

(θ) σχεδιάζει και εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών·

(ι) προβαίνει στο συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 55·

(ια) διεξάγει έρευνες, συλλέγει δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει προγράμματα, εκθέσεις και σχέδια και δημιουργεί και διατηρεί βάσεις δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών·

(ιβ) τηρεί αρχεία εμπόρων δασικών προϊόντων, δασικών επιχειρήσεων και ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών·

(ιγ) εγκαθιστά οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια ή όργανο πάνω σε οποιαδήποτε γη· και

(ιδ) ασκεί το δικαίωμα εισόδου σε ιδιωτική γη, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.