Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί:

(α) Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία·

(β) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής·

(γ) στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.