Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων» σημαίνει την απόσταση που υπολογίζεται οριζόντια επί τοπογραφικού χάρτη·

«αρχή τοπικής διοίκησης» σημαίνει συμβούλιο, το οποίο συστάθηκε δυνάμει του περί Δήμων Νόμου ή του περί Κοινοτήτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«δασικές λειτουργίες» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που τα δάση και οι δασώδεις εκτάσεις παρέχουν, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, προστατευτικών, πολιτιστικών, αισθητικών και άλλων·

«δασική επιχείρηση» σημαίνει οποιοδήποτε σώμα ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή εταιρεία, που εκμεταλλεύεται δάσος ή δασώδη έκταση ή προϊόν που προέρχεται ή παράγεται από δασικά φυτά·

«δασική πυρκαγιά» σημαίνει κάθε πυρκαγιά που εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται μέσα σε κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο (2) χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους ή κάθε άλλη πυρκαγιά που κατά την κρίση του Διευθυντή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε κρατικό δάσος·

«δασικό διαχειριστικό σχέδιο» σημαίνει το σχέδιο που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους V·

«δασικό κτίριο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε κτίριο, αυλή, στάνη, υπόστεγο, δεξαμενή ύδατος, εδώλιο ή άλλο κατασκεύασμα που βρίσκεται εντός κρατικού δάσους που έχει κατασκευασθεί ή αποκτηθεί με σκοπό την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξή του·

«δασικό μνημείο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό μνημείο δυνάμει του άρθρου 16·

«δασικό πάρκο» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως δασικό πάρκο, δυνάμει του άρθρου 15·

«δασικό προϊόν» περιλαμβάνει, όταν βρίσκονται μέσα ή αποκομίζονται από κρατικό ή ιδιωτικό δάσος, στρογγύλη ξυλεία, κλαδιά, φύλλα, φρούτα, σπόρους, ρίζες, φλοιούς, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάρβουνα, χλόη, φυτά, άνθη, βρύα, μύκητες, λειχήνες, κολλώδεις ουσίες, έλαια, ρητίνη, πίσσα, κεδρία, μέλι, κερί, χούμο, χώμα, άμμο, χαλίκια, λίθους, βράχους, ορυκτά, νερό και άλλα προϊόντα που δύνανται να παραχθούν από δάσος, ή έχουν εισαχθεί με πιστοποίηση από τη χώρα προέλευσης ότι έχουν παραχθεί σε δάσος·

«Δασικό Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το Σώμα που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου 5∙

«δασικό τηλέφωνο» σημαίνει οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας, περιλαμβανομένου τηλεφωνικού θαλάμου, οργάνου ή πασσάλου, καλωδίου ή ραδιοτηλεφώνου, κεραίας ή ιστού που εγκαταστάθηκε ή ανεγέρθηκε για την προστασία, διαχείριση ή ανάπτυξη των κρατικών δασών και δεν προορίζεται για γενική χρήση από το κοινό·

«δασικός δρόμος» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δρόμο, ατραπό, μονοπάτι, γέφυρα και μικρό γεφύρι πάνω από το οποίο διέρχεται δασικός δρόμος και τα στηθαία και τειχίσματα οποιουδήποτε τέτοιου γεφυριού, και οποιαδήποτε τάφρο, ανάχωμα, αυλάκι, λιθόστρωτη οδό, τοίχο υποστήριξης ή οδοδείκτη που βρίσκεται ή έχει κατασκευασθεί μέσα σε κρατικό δάσος και δεν έχει κηρυχθεί σε δημόσιο δρόμο δυνάμει του άρθρου 17·

«δασικός λειτουργός» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα δασικού υπαλλήλου στο Τμήμα Δασών και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από τον Διευθυντή για να ασκεί τις εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί σε δασικό υπάλληλο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών·

«δασικός σκοπός» σημαίνει οποιονδήποτε σκοπό ή πράξη που σχετίζεται με τη δημιουργία, διατήρηση, προστασία, δασοκομική περιποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη των δασών ή των δασωδών εκτάσεων·

«δασικός χώρος αναψυχής» σημαίνει οποιονδήποτε εκδρομικό χώρο, κατασκηνωτικό χώρο, μονοπάτι, βοτανικό κήπο ή κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσα σε κρατικό δάσος, με σκοπό την εξυπηρέτηση της άνεσης και αναψυχής του ευρύτερου κοινού·

«δάσος» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια, που φέρει δασικά δέντρα, τα οποία έχουν ύψος μεγαλύτερο από πέντε (5) μέτρα και βαθμό εδαφοκάλυψης μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) ή με δέντρα που σε ώριμη ηλικία έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά και περιλαμβάνει-

(α) δασικούς δρόμους, αντιπυρικές ζώνες και άλλους μικρούς ανοικτούς χώρους, που βρίσκονται μέσα σε αυτό,

(β) αναδασωμένες περιοχές καθώς επίσης και καμένες δασικές εκτάσεις ή περιοχές που έχουν προσωρινά χαμηλή βλάστηση λόγω ανθρώπινης παρέμβασης ή φυσικών αιτίων και αναμένεται η ανόρθωσή τους αλλά δεν περιλαμβάνει τα αστικά πάρκα και κήπους·

«δασώδης έκταση» σημαίνει έκταση μεγαλύτερη από 0,3 εκτάρια που δεν μπορεί όμως να χαρακτηρισθεί ως δάσος, με βαθμό εδαφοκάλυψης από δασικούς θάμνους και δασικά δέντρα μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%)˙

«δεδομένα» σημαίνει τα αποτελέσματα μετρήσεων ή υπολογισμών ή άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«δειγματοληπτική επιφάνεια» σημαίνει οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή επιφάνεια στο έδαφος ή αλλού από την οποία συλλέγονται δεδομένα που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση των δασών·

«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως (Αρ. 2) του 2011·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«εθνικό δασικό πάρκο» σημαίνει περιοχή που έχει κηρυχθεί ως εθνικό δασικό πάρκο δυνάμει του άρθρου 15·

«Εθνική Δασική Πολιτική» σημαίνει την πολιτική που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ·

«Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα» σημαίνει το πρόγραμμα που υιοθετείται δυνάμει των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ·

«Επιτροπή Επέκτασης των Δασών» σημαίνει την Επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11∙

«ζώα» περιλαμβάνει αίγες, πρόβατα, βοοειδή, άλογα, όνους, ημίονους, χοίρους και τα νεογνά αυτών·

«ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων αρχών τοπικής διοίκησης και θρησκευτικής αρχής, που δικαιούται να εγγραφεί ως ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, η οποία δύναται να χαρακτηριστεί ως δάσος ή δασώδης έκταση·

«ιδιωτικό δάσος» σημαίνει οποιαδήποτε ιδιωτική γη η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί ως δάσος ή δασώδης έκταση·

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κοινοτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως κοινοτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 26·

«κοινοτικό συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμβούλιο» στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κρατικό δάσος» σημαίνει οποιοδήποτε δάσος ή δασώδη έκταση ή οποιαδήποτε άλλη γη που έχει κηρυχθεί ως κρατικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 10·

«μέλος της αστυνομίας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ξυλεία» περιλαμβάνει δέντρα και θάμνους φυόμενους ή ξεριζωμένους, υλοτομημένους ή πεσμένους κορμούς δέντρων και οποιοδήποτε ξύλο αποκομμένο, πριονισμένο ή επεξεργασμένο για οποιοδήποτε σκοπό·

«όργανο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαλείο ή συσκευή, είτε ηλεκτρονική είτε όχι, που χρησιμοποιείται ή τοποθετείται οπουδήποτε για τη συλλογή δεδομένων, πληροφοριών, δειγμάτων ή εικόνων ή για οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση που είναι αναγκαία για την προστασία και διαχείριση των δασών·

«οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών» σημαίνει οποιαδήποτε οργάνωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών που έχει αναγνωρισθεί με βάση Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«όχημα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«προστατευτικό δάσος» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως προστατευτικό δάσος, δυνάμει του άρθρου 15˙

«στρογγύλη ξυλεία» σημαίνει την ξυλεία κάθε είδους δέντρου ή θάμνου που αναφέρεται στους Πίνακες του Παραρτήματος Ι, όταν αυτή προέρχεται από δέντρα ή θάμνους των ειδών του Παραρτήματος Ι για την υλοτομία, εκρίζωση, αποκοπή ή κλάδευση των οποίων απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν·

«Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών «Natura 2000», το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται με βάση το άρθρο 13 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου και το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται˙

«φυσικό απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 15·

«φυσικό μικρο-απόθεμα» σημαίνει την περιοχή που έχει κηρυχθεί ως φυσικό μικρο-απόθεμα, δυνάμει του άρθρου 16·

«χριστουγεννιάτικο δέντρο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε δέντρο των ειδών Κυπαρισσιού (Cupressus spp.), Πεύκου (Pinus spp.), Κέδρου (Cedrus spp.), Ελάτου (Abies spp.), Σεκβόιας (Sequoia spp.) και Σεκβοϊάδενδρου Sequoiadendron spp.), όταν υλοτομούνται και μεταφέρονται κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.