Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δασών Νόμος του 2012.