Αδικήματα σε σχέση με επέμβαση ή καταστροφή δειγματοληπτικής επιφάνειας ή δεδομένων και άλλα αδικήματα

39. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή το οποίο-

(α) επεμβαίνει, αποκρύπτει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια ή σε δεδομένα∙ ή

(β) επεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά ή επηρεάζει όργανο που χρησιμοποιείται για μετρήσεις μέσα ή έξω από οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια∙ ή

(γ) επεμβαίνει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε δεδομένα ή κτίρια που χρησιμοποιούνται για τη λήψη δειγμάτων και βρίσκονται μέσα ή έξω από οποιαδήποτε δειγματοληπτική επιφάνεια∙ ή

(δ) εν γνώσει του, δίνει λανθασμένες πληροφορίες σε δασικό λειτουργό∙ ή

(ε) εισέρχεται σε περιοχή που είναι περιφραγμένη ή έχει σημανθεί ως περιοχή στην οποία απαγορεύεται η είσοδος, εκτός εάν πρόκειται για μέλος της αστυνομίας ή λειτουργό του Ταμείου Θήρας όταν έχει βάσιμη υποψία ότι εντός του χώρου αυτού διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση οποιουδήποτε Νόμου,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.