Αδικήματα σε σχέση με τοποθέτηση ή εγκατάλειψη οχημάτων ή μηχανημάτων σε κρατικό δάσος

38. Οποιοδήποτε πρόσωπο τοποθετεί ή εγκαταλείπει σε κρατικό δάσος όχημα ή μηχάνημα για περίοδο μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.