Άλλα αδικήματα σε κρατικά δάση

37. Οποιοδήποτε πρόσωπο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και που ενεργεί χωρίς άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή και το οποίο σε κρατικό δάσος -

(α) εκχερσώνει, σκάβει, καλλιεργεί, φυτεύει, σπέρνει, επιχωματώνει, ή ανασκάπτει γη ή εναποθέτει ή απορρίπτει οποιοδήποτε υλικό για οποιοδήποτε σκοπό∙ ή

(β) ανεγείρει οποιαδήποτε οικοδομή, περίφραξη, στάνη, κλίβανο, πινακίδα, διαφήμιση ή αφίσα ή οποιαδήποτε άλλη μόνιμη ή προσωρινή κατασκευή∙ ή

(γ) ανορύσσει διατρήσεις, σκάβει πηγάδια, ανοίγει αυλάκια νερού, τοποθετεί σωλήνες, κατασκευάζει υδατοφράκτες, ανεγείρει υδατοδεξαμενές, διοχετεύει ή άλλως πως χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νερό βρίσκεται σε αυτούς∙ ή

(δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί, για οποιοδήποτε σκοπό, γη ή δασικό κτίριο που βρίσκεται σε κρατικό δάσος∙ ή

(ε) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό κτίριο∙ ή

(στ) επεμβαίνει, αποκόπτει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά σε οποιοδήποτε δασικό τηλέφωνο∙ ή

(ζ) επεμβαίνει, καταστρέφει ή με οποιοδήποτε τρόπο προκαλεί ζημιά η παρακωλύει την κυκλοφορία σε δασικό δρόμο∙ ή

(η) απορρίπτει, εναποθέτει ή συσσωρεύει οποιαδήποτε σκύβαλα, απορρίμματα, νερά υπονόμων ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο τοξικό υγρό ή ουσία∙ ή

(θ) οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας τοιουτοτρόπως ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος∙ ή

(ι) σκοπίμως ή αμελώς προκαλεί με οποιαδήποτε μέσα ή πράξεις ζημιές ή υποβάθμιση οποιουδήποτε μέρους, λειτουργίας ή αξίας κρατικού δάσους,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.