Αδικήματα από εμπόρους δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών

40. Οποιοσδήποτε έμπορος δασικού προϊόντος ή ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους -

(α) δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε υπόδειξη του Διευθυντή που αφορά την εφαρμογή των άρθρων 62 και 63∙ ή

(β) δεν παρέχει στον Διευθυντή οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δε βοηθά τον Διευθυντή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 64,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).