Αδικήματα που αφορούν παραποίηση σημάτων ή εγγράφων

41. Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) αφαιρεί, παραποιεί ή βλάπτει οποιοδήποτε ορόσημο ή χωρομετρικό σήμα που έγινε ή ανεγέρθηκε από τον Διευθυντή ή κατόπιν οδηγιών αυτού·

(β) πλαστογραφεί πάνω σε οποιοδήποτε δέντρο, θάμνο, στρογγύλη ξυλεία ή άλλο δασικό προϊόν σήμανση που χρησιμοποιείται από δασικούς λειτουργούς για να καταδεικνύει ότι τέτοιο δέντρο, θάμνος, στρογγύλη ξυλεία ή δασικό προϊόν είναι περιουσία της Δημοκρατίας ή ότι δύναται να αποκοπεί ή να μεταφερθεί νόμιμα ή ότι έχει ταξινομηθεί από δασικό λειτουργό·

(γ) πλαστογραφεί ή εκδίδει, χωρίς τη δέουσα προς τούτο εξουσιοδότηση, οποιαδήποτε άδεια ή άλλη εξουσιοδότηση που απαιτείται να εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(δ) αλλοιώνει, εξαλείφει ή παραποιεί οποιαδήποτε σφραγίδα, σημείο, σήμα ή άδεια που χρησιμοποιείται ή εκδόθηκε από τον Διευθυντή ή δυνάμει των εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος ή οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.