Άρση συνεπειών αδικημάτων

42.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 37(α), (β), (γ), (δ), (ζ), (η) και 38 και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλα μέτρα δυνατό να ληφθούν κατά του παραβάτη, ο Διευθυντής ή δασικός λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος από τον Διευθυντή δύναται, αν ο παραβάτης είναι γνωστός -

(α) να επιδώσει στον παραβάτη γραπτή ειδοποίηση, σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ και να απαιτήσει εντός ευλόγου υπό τις περιστάσεις χρόνου την απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση ή αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε κατασκευάσματος ή την απομάκρυνση οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε ή άλλου αντικειμένου που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων·

(β) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη προς τη γραπτή ειδοποίηση που προβλέπεται από την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, να απομακρύνει, κατεδαφίσει, διαλύσει, ή αποσυναρμολογήσει οποιοδήποτε κατασκεύασμα ή απομακρύνει οποιοδήποτε όχημα ή μηχάνημα τοποθετήθηκε ή εγκαταλείφθηκε και να μετακινήσει κάθε άλλο αντικείμενο που εναποτέθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη των αδικημάτων, να απαιτήσει με αγωγή κατά του παραβάτη όλα τα αναγκαία έξοδα για την εν λόγω απομάκρυνση, κατεδάφιση, διάλυση, αποσυναρμολόγηση ή μετακίνηση.

(2) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής που επιβλήθηκε για τα αδικήματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, το εκδικάζον Δικαστήριο δύναται να διατάξει -

(α) την εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος καταστροφή δια εκριζώσεως ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε φυτείας ή σποράς που σχετίζεται με το εν λόγω αδίκημα και τον τερματισμό της διαπραχθείσας παράνομης επέμβασης∙ ή

(β) την εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος κατεδάφιση οποιουδήποτε παραπήγματος ή κατασκευάσματος που σχετίζεται με το εν λόγω αδίκημα, την απομάκρυνση οποιωνδήποτε σωλήνων ή υλικών, την επίχωση οποιασδήποτε διάτρησης ή πηγαδιού ή αυλακιού και τον τερματισμό της διαπραχθείσας παράνομης επέμβασης.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης του παραβάτη προς οποιοδήποτε Διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (2), μη επηρεαζόμενων των εξουσιών του Δικαστηρίου προς επιβολή ποινής για περιφρόνηση Δικαστηρίου, ο Διευθυντής δύναται να προβεί στην εκτέλεση του εν λόγω Διατάγματος και τα έξοδα για την εκτέλεση θα καταβάλλονται από το πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα και τα εν λόγω έξοδα θα θεωρούνται ως ποινή με την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Διάταγμα του Δικαστηρίου δεν καθορίζει προθεσμία εφαρμογής του, τότε ο Διευθυντής δύναται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, να προβεί στην εκτέλεσή του και τα έξοδα για την εκτέλεση θα καταβάλλονται από τον παραβάτη ως ποινή με την έννοια του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.