Ποινική δίωξη στο όνομα του Διευθυντή

43. Οι ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ασκούνται στο όνομα του Διευθυντή σε όλα τα Δικαστήρια και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.