Έλεγχος διακίνησης σε κρατικά δάση

44.-(1) Ο Υπουργός δύναται με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στις επηρεαζόμενες περιοχές, να ρυθμίζει ή να απαγορεύει την είσοδο-

(α) σε καθορισμένη περιοχή κρατικού δάσους όπου η είσοδος οποιουδήποτε προσώπου δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση του κρατικού δάσους ή της βιοποικιλότητας, και

(β) σε δειγματοληπτικές επιφάνειες που έχουν εγκατασταθεί για πειραματικούς σκοπούς σε οποιαδήποτε περιοχή.

(2) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) καθορίζει τη χρονική περίοδο απαγόρευσης και επιτρέπει την πρόσβαση σε χωριά από τουλάχιστον ένα (1) δρόμο.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.