Απαγόρευση χρήσης κρατικών δασών για εμπορικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες

45. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε περίπτερο, εδώλιο, όχημα ή άλλη κατασκευή για σκοπούς διεξαγωγής εμπορίου ή άλλης επιχειρηματικής συναλλαγής σε κρατικό δάσος χωρίς να κατέχει άδεια που εκδόθηκε από τον Διευθυντή για το σκοπό αυτό είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (€2.500,00) ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.