Δικαίωμα διόδου

61. O Διευθυντής δύναται να αποκτήσει δικαίωμα διόδου υπέρ δασικής γης, σε γειτονική ιδιωτική γη, είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη η οποία θα καθορίζει την αποζημίωση που θα καταβληθεί, ή υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.