Μητρώο Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων

62. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Διευθυντής δύναται να τηρεί Μητρώο Δασικών Επιχειρήσεων και Εμπόρων Δασικών Προϊόντων και να απαιτήσει από δασική επιχείρηση ή έμπορο δασικών προϊόντων να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο.