Μητρώο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών

63. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Δασών και δύναται να απαιτήσει από ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους να εγγραφεί στο εν λόγω Μητρώο.