Υποχρέωση τήρησης μητρώων

64.-(1) Κάθε δασική επιχείρηση ή έμπορος δασικών προϊόντων που έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 62, τηρεί μητρώο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, όλων των πωλήσεων και αγορών δασικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 63, τηρεί μητρώο, σε γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή, της έκτασης της δασικής γης, της παραγωγής και των πωλήσεων δασικών προϊόντων για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής.

(3) Κάθε δασική επιχείρηση ή έμπορος δασικών προϊόντων ή ιδιοκτήτης ιδιωτικού δάσους υποχρεούται να υποβάλλει στον Διευθυντή, όταν του ζητηθεί, πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται στα μητρώα που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2).