Κανονισμοί

65.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορεί να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη ρύθμιση της εκρίζωσης, υλοτομίας, αποκοπής, συλλογής, λήψης, εξαγωγής, μεταποίησης και μεταφοράς δασικού προϊόντος ή οποιουδήποτε ειδικά καθορισμένου είδους δασικού προϊόντος από κρατικό δάσος˙

(β) τη ρύθμιση, με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο, της μεταφοράς δέντρου, θάμνου, στρογγύλης ξυλείας ή άλλου δασικού προϊόντος που έχει αποκοπεί, ληφθεί ή συλλεχθεί από οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας˙

(γ) τη ρύθμιση, με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο, της βόσκησης ζώων εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(δ) τον καθορισμό των καταβλητέων τελών για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας˙

(ε) την υποχρέωση των κατόχων αδειών να τηρούν μητρώα ή βιβλία και να τα διαθέτουν προς επιθεώρηση˙

(στ) τον τερματισμό, ανάκληση, αναστολή και κατάσχεση αδειών˙

(ζ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της κατοχής, πώλησης ή εξαγωγής δασικού προϊόντος ή ειδικά καθορισμένου δασικού προϊόντος με την έκδοση άδειας ή με άλλο τρόπο˙

(η) τον τρόπο διάθεσης των αντικειμένων που κατάσχονται δυνάμει του Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

(θ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της σήμανσης δέντρου, θάμνου και στρογγύλης ξυλείας και την κατασκευή, χρήση και κατοχή οργάνων σήμανσης˙

(ι) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της ανέγερσης, χρήσης ή λειτουργίας πριονιστηρίου, βιομηχανίας εκμετάλλευσης ξύλου, καμινιού ή κλιβάνου για την παραγωγή καρβούνων ή άλλου προϊόντος ή της λειτουργίας οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης που χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη ή καύσιμη ύλη το ξύλο∙

(ια) την απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε δασικό προϊόν σε κρατικό δάσος˙

(ιβ) τον καθορισμό των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών˙

(ιγ) την ανέγερση και συντήρηση των αναγκαίων για τη δέουσα οροθέτηση οποιουδήποτε κρατικού δάσους ή μέρους αυτού οροσήμων ή χωρομετρικών σημάτων˙

(ιδ) την κατάσχεση περιπλανώμενων ζώων που βρίσκονται σε κρατικά δάση και όλους τους σχετικούς όρους˙

(ιε) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της χρήσης των δασικών δρόμων·

(ιστ) την παραχώρηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση ή διάθεση γης, δέντρων ή ακίνητης περιουσίας σε κρατικό δάσος, σύμφωνα με το άρθρο 14˙

(ιζ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της εμπορίας ή της διεξαγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(ιη) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση δραστηριοτήτων σε φυσικά αποθέματα, εθνικά δασικά πάρκα, προστατευτικά δάση, δασικά πάρκα, δασικά μνημεία, φυσικά μικρο-αποθέματα και δασικούς χώρους αναψυχής·

(ιθ) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της ανέγερσης, κατοχής ή τοποθέτησης αντίσκηνου, τροχόσπιτου, ή άλλου προσωρινού κατασκευάσματος εντός οποιουδήποτε κρατικού δάσους˙

(κ) την τήρηση αρχείων και τη συλλογή δεδομένων˙

(κα) την υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή του σχετικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης˙

(κβ) την εισαγωγή ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τρίτες χώρες˙

(κγ) την αναγνώριση οργανώσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να επιβάλουν ποινή φυλάκισης που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές για τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς αυτούς ποινικά αδικήματα.