Κανόνες για προστατευόμενες δασικές περιοχές και δασικούς χώρους αναψυχής

66.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού, να εκδίδει Κανόνες δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και την ορθή διαχείριση οποιουδήποτε φυσικού αποθέματος, εθνικού δασικού πάρκου, προστατευτικού δάσους, δασικού πάρκου, δασικού μνημείου, φυσικού μικρο-αποθέματος και δασικού χώρου αναψυχής.

(2) Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) αναρτώνται σε εμφανή σημεία στα όρια του φυσικού αποθέματος, του εθνικού δασικού πάρκου, του προστατευτικού δάσους, του δασικού πάρκου, του δασικού μνημείου, του φυσικού μικρο-αποθέματος ή του δασικού χώρου αναψυχής για το οποίο εκδόθηκαν και η γνωστοποίηση του Υπουργού που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην οποία θα αναφέρεται ότι οι Κανόνες έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί, θα αποτελεί επαρκή απόδειξη.

(3) Κανόνες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να επιβάλουν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500,00) ή και τις δύο (2) αυτές ποινές, για τα προβλεπόμενα σε αυτούς αδικήματα.