Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

67.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) οι περί Δασών Νόμοι, και

(β) οι περί Οπωροφόρων Δέντρων (Προστασία) Νόμοι, καταργούνται.

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, Διατάγματα, γνωστοποιήσεις, ειδοποιήσεις, κανόνες, αποφάσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά, συμβάσεις μίσθωσης κρατικής δασικής γης ή άλλες διοικητικές πράξεις ή διαδικασίες που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων Νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και των δυνάμει αυτών εκδιδομένων Κανονισμών, θεωρούνται ως εάν είχαν εκδοθεί ή συναφθεί, ανάλογα με την περίπτωση, δυνάμει του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι να εκπνεύσουν, ανακληθούν, ακυρωθούν ή αντικατασταθούν.