Αποζημίωση ιδιοκτητών γης για εγκατάσταση δειγματοληπτικής επιφάνειας ή οργάνου

60. Σε περίπτωση που τοποθετείται σε ιδιωτική γη δειγματοληπτική επιφάνεια ή όργανο, ο Διευθυντής δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της εν λόγω επιφάνειας ή του οργάνου είτε μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη στην οποία καθορίζεται η αποζημίωση που θα καταβληθεί ή αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.