Έρευνα σε κρατικά δάση

59.-(1) Ο Διευθυντής ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, δύναται να διεξάγει έρευνα για οποιαδήποτε θέματα αφορούν τα κρατικά δάση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για τη διεξαγωγή έρευνας δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), που προϋποθέτει τη λήψη δειγμάτων ή με άλλο τρόπο επηρεασμό οποιουδήποτε στοιχείου του δάσους, απαιτείται άδεια από τον Διευθυντή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει όρους.

(3) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (2), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00).